Topplederrekruttering as er trolig det eneste firmaet som knyttet utvelgelse og den videre innfasingen sammen i et helhetlig og kontekstuelt konsept. Vi har valgt å kalle det for SIC-urity®.

Det handler om følgende prosesser:

1
Seleksjon og forberedelsesprosess
Der vi kartlegger konteksten den nye lederen skal inn i på en svært grundig måte. Vi har samtaler med alle viktige interessenter. En topplederrekruttering er som oftest et topplederskifte. Vi tar høyde for at utvelgelses- og seleksjonsprosessen skal ivareta at det er ett bytte mellom to toppledere og at vår prosess – sammen med oppdragsgiver – gjøres til en grundig forberedelsesprosess for både den påtroppende topplederen og den virksomheten han eller hun skal overta.
2
Innfasing/integrasjon
Der vi allerede i utvelgelses- og seleksjonsprosessen fokuserer på hva perioden etter signering skal inneholde og hvordan den skal organiseres. Vi følger påtroppende toppleder opp i dennes pre-entry periode og vi legger mye vekt på å planlegge de innledende oppstarts- , overtagelses- og etableringaktivitetene. Planen for de første 90 dagene utarbeides selvsagt også sammen med oppdragsgiver. Vi jobber strukturert og prosessrettet sammen med ny toppleder. Hensikten er at han eller hun raskest mulig skal få det vi kaller et grundig «fotfeste» som grunnlag for å bevege seg og virksomheten videre.
3
Coaching
Der vi tilbyr kontekstsensitiv veiledning og rådgivning knyttet til alle de fastpunktene som planen for de 90 dagene inneholder, samt at vi er tilgjengelig når «oppdukkende mål» kommer. Vi ser på oss som profesjonelle loser som er på broa med den nye skipperen som er på vei inn i ukjent farvann. Vi følger ny toppleder fra signering og minimum 9 måneder inn i ny jobb/kontekst.

Vår pris for et SIC-urity®-oppdrag er svært konkurransedyktig opp mot det andre rekrutteringsfirmaer tar for stort sett kun utvelgelses- og seleksjonsprosessen.

Kvalitet

Vårt SIC-urity®-knsept stiller stor krav til både oss som samarbeidspartnere og oppdragsgiver. Vi er svært opptatt av at kvaliteten vi tilbyr er av ypperste kvalitet. Kvaliteten blir likevel ikke bedre enn den vi får til sammen med oppdragsgiver. Det betyr at vi stiller relativt høye krav til den som er nærmeste leder for den nye topplederen. Det være seg styreleder eller CEO.

Vi bruker kvalitetssikrede tester og våre ulike kontekstuelle utvelgelses- og seleksjonsverktøy er også kvalitetssikret ved at de er evaluert av tidligere kandidater og oppdragsgivere.

Vi er svært opptatt av det som kalles kandidatopplevelsen og i tillegg til at alle kandidater får en dialogbasert tilbakemelding fra oss, evaluerer vi også kandidatopplevelsen til alle inkludert den som fikk stillingen. Finalekandidater som ikke får stillingen vil få en 2 timers tilbakeføring på hvorfor de ikke fikk stillingen og hva de kan ta med seg videre knyttet til egen leder- og lederskapsutvikling.

Vi sørger selvsagt for en helhetlig hand-over til den som fikk stillingen. Som en del av dennes personlige lederutviklingsplan og planen for de første 90 dagene

Utvikling

Vi er opptatt av at det i alle typer av lederskifter ligger store muligheter for utvikling på både individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Gjennom vårt SIC-urity®-konsept sørger vi for at det foregår en utsrtakt overlapping og kartlegging av de ulike utviklingsprosessene som en ny toppleder overtar. Ett av de viktigste er hvordan ny toppleder overtar og videreutvikler syn – for han eller henne – nye toppledergruppe.

Vi legger stor vekt på å «teste» ut hvordan kandidatene tenker og jobber med ulike utviklingsprosesser. Både generelt og kontekstuelt. Vi har mange ulike verktøy og tilnærminger vi kan bruke sammen med påtroppende toppleder, oppdragsgiver og virksomheten som sådan.

Det du trenger når du trenger det

Toppledere i Norge savner ikke bare hjelp og støtte i oppstarts- og etableringsfasen. De etterspør også muligheter for å utvikle seg som toppleder gjennom kursing og nettverksgrupper. Våre undersøkelser viser at det er svært få målrettede tilbud til både nåværende og kommende toppledere.

Derfor har vi i Topplederrekruttering valgt å tilby ulike arenaer for disse. Det vi har utviklet så langt er:

  1. Innfasing av nye toppledere
  2. Overtagelse og videreutvikling av toppledergrupper
  3. Toppledergruppeutvikling
  4. Nettverksgrupper for nye toppledere
  5. Nettverksgrupper for toppledere
  6.  «In between jobs».
  7. Mentoring av nye toppledere
  8.  «Ny som toppsjef for første gang»© (First time CEO)
  9.  «Topplederprogrammet»©.

Ønsker du å vite mer om de ulike tilbudene, kan du lese mer her.